Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag verzekeringsattest aan de huurder – Aangetekend + ontvangstbewijs

Het huurcontract kan de verplichting voorzien voor de huurder om een brandverzekering voor het gehuurde goed te onderschrijven. De verhuurder die wil controleren of zijn huurder een woningverzekering heeft afgesloten kan dit aan zijn huurder vragen.
Dit moet naar elke ondertekenaar van het huurcontract worden verstuurd en naar elke echtgenoot / wettelijk samenwonende indien de huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

 

Aan:        [Naam en voornaam van de huurder]………………………………………………….

Adres: …………………….…..……………………...

Postcode: …………………….….……………………….

Stad: …………………….…..……………………...

 

                                                                                                                Opgemaakt te …………………, op ….../…../…….…

 


Aangetekend met ontvangstbevestiging


Onderwerp: Aanvraag kopie van uw verzekeringsbewijs

Mevrouw, Mijnheer,

 

Volgens ons huurcontract dat werd ondertekend op ….../…../…….… met betrekking tot de huur van het goed gelegen ………………………………………………………………. [volledig adres], bent u ertoe gehouden om me elk jaar de kopie te bezorgen van uw woonverzekeringspolis.

 

Ondank mijn vorige verzoeken hebt u me dit attest nog altijd niet bezorgd. Ik herinner u eraan dat het huurcontract voorziet dat het gebrek aan verzekering een ernstige fout vormt die op zich de ontbinding van het huurcontract in uw nadeel tot gevolg kan hebben. [Voorafgaandelijk nagaan of uw huurcontract deze in vet aangehaalde clausule bevat. Als uw huurcontract met de opstellingsassistent van LeBonBail werd opgesteld, dan is deze clausule opgenomen in uw contract].

 

Gelieve me binnen de 8 dagen het ontbrekende attest te bezorgen. Zo niet zal ik me verplicht zien om de procedure tot ontbinding van het huurcontract in het nadeel van de Huurder op te starten.

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van mijn hoogachting.

 

 

[Handtekening]

 

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn