Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag tot herziening van de huur voor uitgevoerde werken

De huur verhogen na verloop van een driejarige periode is mogelijk als de eigenaar werken op zijn kosten heeft uitgevoerd en als hierdoor de huurwaarde van de woning met meer dan 10% stijgt. Bij gebrek aan een akkoord kan de verhuurder aan de rechter de toepassing van de herziening vragen. Het verzoek moet worden ingediend tussen de 6 en de 9 maanden voor afloop van de driejarige periode.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger

………………………………………………………..…………………………………

Adres: ………………………………………………………….……………………

Postcode / Stad: …………………………………………………….…………

Telefoon: ……………………………………………………………………….….

E-mailadres: …………………………………………….………………………..


[Naam en voornaam van de huurder]………………………..……….……

Adres: ……………………..………………………………………………...…………...

Postcode: ……………….………………………………………………...…………….

Stad: …………………………..……………………………………………..…………...


Opgemaakt in …………………, op ….../…../…….…


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: herziening van de huur omwille van uitgevoerde werken


Mevrouw, Mijnheer,


Ik verwijs naar het huurcontract dat werd ondertekend op …./……./…….. voor de woning gelegen in [het adres vermelden] …………………………………...….. waarvan de volgende driejarige periode vervalt op …./……./……...


Ingevolge werken die op onze kosten in de woning werden uitgevoerd, zijn we van mening dat deze voortaan een huurwaarde heeft die minstens 10% boven de huidige huur ligt.


We stellen u dan ook, conform het artikel 7 van de wet van 20 februari 1991, een effectieve herziening

van de huur voor vanaf de volgende driejarige periode voor een bedrag van……… €. Dit heeft tot gevolg dat er dus een nieuwe huur voor een totaal bedrag van ……... € verschuldigd zal zijn.


Deze zal jaarlijks worden geïndexeerd volgens de schommelingen van de basisindex op de verjaardatum van de herziening.


Ter informatie: de uitgevoerde werken hebben betrekking op: …………………………………...….


Ik zou u dank weten indien u uw akkoord schriftelijk zou kunnen bevestigen vóór …./……./……. . In het andere geval zullen we ons helaas verplicht zien om een beroep te doen op de vrederechter om hem onderhavig verzoek voor te leggen.


Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van onze hoogachting.


[Handtekening]vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn