Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag tot herziening van de huur via minnelijke schikking

Een herziening van de huur is mogelijk na afloop van elke driejarige periode als de verhuurder en de huurder het hierover eens zijn. Bij gebrek aan een akkoord kan de verhuurder verwijzen naar het artikel 7 van de wet van 20 februari 1991 om de toepassing van de herziening door de rechter te vragen. Het verzoek moet worden ingediend tussen de 6 en de 9 maanden voor afloop van de driejarige periode.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger

……………………………………………….…………………………………

Adres: ……………………………………...………………………………

Postcode Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

[Naam en voornaam van de huurder]……………….……

Adres: ……………………..……………………...

Postcode: ……………….……………………….

Stad: …………………………..……………………...


Opgemaakt in …………………, op ….../…../…….…


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: aanvraag herziening huur


Mevrouw, Mijnheer,Ik verwijs naar het huurcontract dat werd ondertekend op …./……./…….. voor de woning gelegen in [het adres vermelden] …………………………………...….. waarvan de volgende driejarige periode vervalt op …./……./……...


Overeenkomstig het artikel 7 van de wet van 20 februari 1991 stellen we u een effectieve herziening van de huur voor vanaf de volgende driejarige periode en dit voor een bedrag van ……… €. Dit heeft tot

gevolg dat er dus een nieuwe huur voor een totaal bedrag van ……... € verschuldigd zal zijn.[U kunt hier de redenen aanhalen die volgens u deze herziening rechtvaardigen]


Deze zal jaarlijks worden geïndexeerd volgens de schommelingen van de basisindex op de verjaardatum van de herziening.


Ik zou u dank weten indien u uw akkoord schriftelijk zou kunnen bevestigen vóór …./……./……. .


Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van onze hoogachting.


[Handtekening]vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn