Toegang tot de hoofdinhoud

Download gratis dit modeldocument

Aanvraag tot herziening van de huur omwille van de gewijzigde huurwaarde

De huur herzien na verloop van een driejarige periode is mogelijk als de waarde van het verhuurde goed met meer dan 20% werd gewijzigd ingevolge nieuwe omstandigheden. Bij gebrek aan een akkoord kan de verhuurder aan de rechter de toepassing van de herziening vragen. Het verzoek moet worden ingediend tussen de 6 en de 9 maanden voor afloop van de driejarige periode.

Naam – Voornaam van de verhuurder(s) of van zijn (hun) vertegenwoordiger

……………………………………………...…………………………………

Adres: ……………………………………...………………………………

Postcode / Stad: …………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………….

E-mailadres: ……………………………………………………………..

[Naam en voornaam van de huurder]………………….……….……

Adres: ……………………..…………………………………………..…………...

Postcode: ……………….…………………………………………..…………….

Stad: …………………………..……………………………………….…………...


Opgemaakt in …………………, op ….../…../…….…


Aangetekende zending met ontvangstmelding


Onderwerp: herziening van de huur omwille van de gewijzigde huurwaarde


Mevrouw, Mijnheer,Ik verwijs naar het huurcontract dat werd ondertekend op …./……./…….. voor de woning gelegen in [het adres vermelden] …………………………………...….. waarvan de volgende driejarige periode vervalt op …./……./……...


Ingevolge de volgende omstandigheden: [de nieuwe omstandigheden beschrijven die een verhoging van de huurwaarde van het verhuurde goed met minstens 20% rechtvaardigen]

………………………………….. zijn we van mening dat de u ter beschikking gestelde woning voortaan een waarde heeft die minstens 20% hoger ligt dan de huidige huur.


We stellen u dan ook, conform het artikel 7 van de wet van 20 februari 1991, een effectieve herziening van de huur voor vanaf de volgende driejarige periode voor een bedrag van……… €. Dit heeft tot gevolg dat er dus een nieuwe huur voor een totaal bedrag van ……... € verschuldigd zal zijn.


Deze zal jaarlijks worden geïndexeerd volgens de schommelingen van de basisindex op de verjaardatum van de herziening.


Ik zou u dank weten indien u uw akkoord schriftelijk zou kunnen bevestigen vóór …./……./……. . In het andere geval zullen we ons helaas verplicht zien om een beroep te doen op de vrederechter om hem onderhavig verzoek voor te leggen.


Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, de blijken van onze hoogachting.


[Handtekening]


vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn