Toegang tot de hoofdinhoud

Vormen en bedrag van de huurwaarborg

De wet benoemt drie vormen van huurwaarborg op en beperkt deze in waarde: de geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling, de bankwaarborg en de waarborg via het OCMW. Andere vormen van huurwaarborg zijn daarom echter niet verboden.

De wet van 25 april 2007 somt de drie vormen van huurwaarborg op.

De huurwaarborg in de vorm van een geïndividualiseerde rekening

Dit is de meest voorkomende vorm van huurwaarborg. Volgens een studie van de Vlaamse Huurdersbond vertegenwoordigde deze 62% van de in 2010 uitgegeven huurwaarborgen:
 • de huurder opent bij een financiële instelling een speciaal voor de huurwaarborg bestemde rekening waarop hij maximum 2 maanden huur stort;
 • de financiële instelling reikt hem een attest van storting uit;
 • de interesten die in de loop van het huurcontract worden opgebouwd zijn verworven door de huurder;
 • de waarborg kan maar worden vrijgegeven mits akkoord tussen de verhuurder en de huurder op het einde van het huurcontract of bij gerechtelijke beslissing.

De huurwaarborg in de vorm van een bankwaarborg

Toen de wetgever in 2007 deze vorm van huurwaarborg voorzag, had hij tot doel te vermijden dat de huurder bij het begin van het huurcontract een aanzienlijke som zou moeten voorschieten. De huurder hoort immers over het algemeen tot de op financieel vlak meer kwetsbare bevolkingsgroep. De wet voorziet dat:
 • de huurder zich tot een bank wendt die zich dan tegenover de verhuurder borg stelt voor een bedrag dat niet meer dan drie maanden huur mag bedragen; 
 • de bank deze huurwaarborg niet mag weigeren om reden van kredietwaardigheid van de huurder;
 • de huurder zijn eventuele beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten op een bij dezelfde bank geopende rekening moet laten toekomen. Als de huurder deze stortingen stopzet, kan de bank de integrale en onmiddellijke wedersamenstelling van de waarborg eisen;
 • de huurder tijdens de looptijd van het huurcontract het bedrag maandelijks afbetaalt (maximum 3 jaar);
 • de huurder geen enkele interest verschuldigd is op de door de bank uitgegeven waarborg;
 • de bank aan de andere kant geen creditrente zal betalen op de tot samenstelling gestorte bedragen tot zolang de periode van wedersamenstelling loopt.

De huurwaarborg in de vorm van een bankwaarborg via het OCMW 

De huurder moet zich wenden tot het OCMW van de gemeente die hij verlaat. In geval van akkoord kan het OCMW dan een bankwaarborg aan een bank vragen voor rekening van het OCMW. Het bedrag mag niet meer dan drie maanden huur bedragen. De waarborg berust bij het OCMW. Het formulier van de bank zal de naam van de eigenaar vermelden, de naam van de huurder en het OCMW.

Andere vormen van huurwaarborg zijn niet verboden.

De wet van 25 april 2007 verbiedt niet dat de huurwaarborg in een andere vorm wordt aangelegd. In dit geval zijn de modaliteiten voor het bepalen van de huurwaarborg vrij overeen te komen. 
Niets belet om een andere vorm van huurwaarborg dan deze die door de wet worden opgesomd te voorzien. 
In deze gevallen wordt het bedrag van de huurwaarborg vrij bepaald.

Huurwaarborg gevormd door een zakelijke waarborg of een verzekeringscontract

Het voorbeeld van het verzekeringscontract: de huurder onderschrijft een levensverzekeringscontract en stort hierop het bedrag van de huurwaarborg en geeft dan het contract in onderpand aan de verhuurder. De waarborg kan maar worden vrijgegeven mits akkoord tussen de verhuurder en de huurder of met een gerechtelijke beslissing.

Huurwaarborg in de vorm van borgtocht

De borgtocht kan worden betaald door:
 • een OCMW: dit is één van de door het OCMW voorgestelde manieren van ondersteuning om de huurwaarborg samen te stellen, 
 • een natuurlijke persoon: vriend of verwante,
 • een verzekeringsmaatschappij (verzekering borgtocht, tak 15): dit type verzekeringscontract is overigens wijdverbreid in andere landen, meer bepaald in Zwitserland. De huurder betaalt elk jaar een premie die overeenstemt met het gewaarborgde bedrag, maar kan de som niet opnemen in de loop van het huurcontract.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn