Toegang tot de hoofdinhoud

Verboden onderverhuring: welke risico’s loopt de hoofdhuurder?

De huurder die zijn woning zonder toestemming onderverhuurt, loopt het risico op een geschil met zijn verhuurder. Deze laatste zou zijn huurder in gebreke kunnen stellen en aan de vrederechter de uitzetting van de onderhuurder kunnen vragen, het einde van het hoofdhuurcontract, ja zelfs een schadevergoeding.
De huurder van een appartement of huis die de woning geheel of gedeeltelijk wil onderverhuren, moet altijd de toelating om onder te verhuren vragen aan de verhuurder. Dit geldt altijd, welke ook de looptijd of de aard van de onderverhuring is (gastenkamers, gites, onderverhuring van het ganse appartement, enz.)

Onderverhuring: een mogelijk geschil met de verhuurder

Bij gebrek aan toelating is de onderverhuring van een woning die dient als hoofdverblijfplaats van de huurder verboden.
Als de verhuurder hier achter komt en er in slaagt dit te bewijzen, zal hij de huurder in gebreke stellen om de onderverhuring stop te zetten;
Geeft deze hieraan geen gevolg, dan kan de verhuurder de vrederechter aanzoeken door het bewijs van onderverhuring voor te leggen. De rechter kan meerdere mogelijke sancties uitspreken tegen de hoofdhuurder:
  • uitvoering van het contract dat geen toelating voor onderverhuring voorziet, dit vertaalt zich in de uitzetting van de onderhuurder;
  • beëindiging van het huurcontract ten nadele van de huurder;
  • het toekennen van een schadeloosstelling, wat zelden gebeurt en van de verhuurder eist dat hij bewijs van het nadeel levert.

De onderhuurder kan zich dan tot de hoofdhuurder wenden 

Als de vrederechter een einde stelt aan het hoofdhuurcontract, dan zal de onderhuurder de plaats eveneens verlaten. Deze laatste zou zich dan tot de hoofdhuurder kunnen wenden voor het niet naleven van het huurcontract dat hen bindt. 
Dit is des te meer zo als de onderhuurder zijn hoofdverblijfplaats daar vestigt: hij geniet van de bescherming van de huurder uit hoofde van de huurwet die voorziet dat de hoofdhuurder, in geval van onderverhuring, als enige verantwoordelijk is tegenover de verhuurder én de onderhuurder voor de gevolgen bij het niet naleven van de wet.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn