Toegang tot de hoofdinhoud

Recht op huur van de feitelijk samenwonende partner

Men heeft het over feitelijk samenwonen als een koppel beslist om samen te gaan wonen zonder te trouwen of een verklaring van wettelijke samenwoning te tekenen. Tenzij de twee een huurcontract tekenen beschikken de partners niet over dezelfde rechten voor hun gemeenschappelijke woning.

Feitelijk samenwonen en huur: de rechten van de niet in het huurcontract opgenomen partner

Een koppel beslist om te gaan samenwonen. Eén van de twee leden van het koppel beschikt over een appartement dat volledig voldoet voor hun samenwonen. Zijn partner trekt bij hem in en betaalt de helft van de huur. Ze laten dit niet weten aan de eigenaar en vragen ook geen aanhangsel bij het huurcontract, geen enkele bepaling verbiedt de huurder om een derde onderdak te verschaffen in zijn woning. 
De situatie van de partner die in de woning trekt is evenwel precair. In tegenstelling tot de gehuwde partner of de wettelijk samenwonende partner, die beschermd is door het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats, heeft de partner die geen huurder is geen enkel recht op de woning. Indien zijn partner zou overlijden of ingeval van scheiding zal hij de plaats moeten verlaten.

Feitelijk samenwonen kan een vorm van onderverhuring zijn.

Indien een deel van de huur wordt betaald aan de partner huurder, zou men kunnen stellen dat er sprake is van onderverhuring van de woning door de huurder aan zijn partner: er bestaat een contract als er een akkoord bestaat over het voorwerp (het appartement) en de prijs (de huur). De onderverhuring moet echter, om geldig te zijn, voorafgaandelijk zijn toegestaan door de verhuurder en zijn vastgesteld door een schriftelijk huurcontract zoals elk huurcontract dat de woning tot hoofdverblijfplaats bestemt.

Feitelijk samenwonen en medehuur

Indien de partners daarentegen de verhuurder op de hoogte brengen en een aanhangsel bij het huurcontract of een nieuw huurcontract tekenen: 
  • dan kan de huurder aan zijn verhuurder vragen om een aanhangsel bij het huurcontract te tekenen om er zijn partner in op te nemen. De verhuurder zal er alle belang bij hebben aangezien de medehuur een bijkomende waarborg biedt voor de verhuurder. 
  • de partners die feitelijk gaan samenwonen, kunnen een nieuw huurcontract tekenen waarin allebei hun namen voorkomen. Of het nu om een huurcontract van korte duur gaat of om een huurcontract voor 9 jaar, de datum van aanvang zal deze zijn van het nieuw ondertekende huurcontract.
Wanneer ze een nieuw appartement betrekken, zullen de partners er elk alle belang bij hebben om een huurcontract te tekenen.
De partners die feitelijk gaan samenwonen en die beiden in het huurcontract voorkomen zijn medehuurders en genieten beiden van dezelfde rechten en plichten voor de woning.
  • In geval van een breuk, zal het vertrek van één van hen geen einde maken aan het huurcontract. De ex-partners zullen moeten overeenkomen en kiezen wie er in de woning zal blijven wonen. Indien hierover geen akkoord wordt bereikt zal het gerecht de knoop doorhakken. Ze zullen ook een regeling moeten treffen met de verhuurder om de partner die vertrekt te ontslaan van zijn verplichtingen door een aanhangsel bij het huurcontract.
  • Indien één van de medehuurders zou overlijden, dan behoudt de andere zijn rechten op de woning.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn