Toegang tot de hoofdinhoud

Hoe een plaatsbeschrijving opmaken?

Om geldig te zijn moet de plaatsbeschrijving gedetailleerd zijn, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Indien er een expert wordt aangesteld, dan moet deze zowel door de verhuurder als door de huurder worden gemachtigd en door elk van hen voor de helft worden betaald. Hij zal idealiter overgaan tot de plaatsbeschrijving bij vertrek.
De wet omschrijft het kader en de algemene principes voor de opmaak van de plaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd worden opgesteld, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening

De wet bepaalt in het artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek de manier waarop de plaatsbeschrijving moet worden opgesteld: «De partijen zijn verplicht een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening».

De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn

De plaatsbeschrijving moet zo precies mogelijk worden opgesteld. Een bondige en algemene beschrijving van de staat van de woning volstaat dus niet. De verhuurder en de huurder hebben er overigens alle belang bij om zowel de plaatsbeschrijving bij aankomst als deze bij vertrek met de nodige zorg en aandacht op te stellen teneinde de twee situaties behoorlijk te kunnen vergelijken.
Om u te helpen uw plaatsbeschrijving op te stellen genereert de opstellingsassistent LeBonBail, in bijlage bij het huurcontract, automatisch een formulier van plaatsbeschrijving op maat voor uw woning.

De plaatsbeschrijving moet op tegenspraak worden opgemaakt

De aanwezigheid van de huurder en de verhuurder (of van hun respectieve vertegenwoordigers) is dus verplicht. Het verslag van de plaatsbeschrijving moet worden gedateerd en ondertekend door de huurder en de verhuurder om zo elke betwisting in de toekomst te vermijden.
Wordt er een expert aangesteld, dan is het wenselijk dat de verhuurder en de huurder deze samen machtigen en dit rechtstreeks in het huurcontract zelf opnemen. Op het formulier van onze opstellingsassistent bij het huurcontract is er daartoe een vak voorzien.

De plaatsbeschrijving gebeurt voor gezamenlijke rekening

De verhuurder en de huurder delen de eventuele kosten voor de opstelling van de plaatsbeschrijving. Onder kosten verstaat men over het algemeen de kosten van de door de verhuurder en de huurder gemachtigde expert(en). Indien de verhuurder en de huurder elk een expert aanstellen, dan draagt elke partij de kosten voor zijn expert.

Is er een expert vereist voor het opstellen van een plaatsbeschrijving?

De verhuurder en de huurder kunnen zelf de plaatsbeschrijving opstellen zonder bijstand van een expert. Ze moeten er echter voor zorgen dat ze de plaatsbeschrijving zo gedetailleerd mogelijk opstellen.

De expert is niet verplicht maar wordt ten sterkste aangeraden

De verhuurder en de huurder hebben er over het algemeen geen problemen mee om de plaatsbeschrijving bij aankomst op te stellen. Maar de plaatsbeschrijving bij vertrek is vaak bron van conflicten en geschillen : een verschillende methode of interpretatie, de omschrijving van wat verouderd of slijtage is, de waarde van een te vervangen voorwerp, de discussie over het al dan niet bestaan van schade vóór het begin van de verhuring, enz. Het objectief en onpartijdig advies van een derde maakt het mogelijk om heel wat conflicten op te lossen.

Plaatsbeschrijving bij vertrek: over het algemeen dezelfde expert als voor de plaatsbeschrijving bij aankomst 

Ook hier is er weer geen verplichting om een expert aan te stellen voor de opmaak van de plaatsbeschrijving bij vertrek. De expert zal helpen om te bepalen of het verhuurde goed in zijn aanvankelijke staat wordt teruggegeven. De verhuurder en de huurder hebben er dan ook alle belang bij om zowel bij aankomst als bij vertrek dezelfde expert aan te stellen
Uw huurcontract LeBonBail bevat een clausule die voorziet dat wanneer er niets anders wordt overeengekomen in de loop van het huurcontract de voor de plaatsbeschrijving bij aankomst aangestelde expert ook de plaatsbeschrijving bij vertrek zal opstellen.

Hoeveel kost een expert?

Voor een appartement moet men, in functie van de oppervlakte, uitgaan van een bedrag van zo’n 100 Euro, inclusief BTW, per partij.
Voor een huis beginnen de tarieven bij zo’n 125 Euro, inclusief BTW, per partij.

vindt u deze pagina nuttig?

Op zoek naar een huurcontract? Ik start nu!

LeBonBail stelt een assistent ter beschikking bij de opstelling van het huurcontract waarbij alle door de wet ter beschikking gestelde opties worden voorgesteld en toegelicht.

© 2024 LeBonBail
design by twinn